Dasar Privasi

Penyataan Dasar Privasi Laman Web Cradle Fund Sdn Bhd

Am

Cradle Fund Sdn Bhd dan kumpulan syarikatnya ("kami", atau "milik kami"), menghargai privasi dan berusaha untuk melindungi data peribadi anda sesuai dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ("Akta" ). Pematuhan kami memastikan bahawa data anda diproses dengan rapi dan penuh perhatian.

Dasar Privasi ini menerangkan jenis data peribadi yang kami kumpulkan dari anda, bagaimana data peribadi anda akan digunakan dan dilindungi, pihak yang kami gunakan untuk berkongsi data peribadi, dan pilihan yang anda berhak termasuk hak anda untuk mengawal pendedahan kami mengenai data tersebut dan hak anda untuk mengakses, membetulkan dan mengemas kini data peribadi anda.

Apa Yang Kami Kumpulkan

Data peribadi adalah maklumat yang berkaitan dengan anda atau mengenal pasti anda. Kami mungkin mengumpulkan data peribadi dan maklumat lain yang merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, yang berikut:

 • Maklumat peribadi seperti nama, nombor kad pengenalan atau nombor pasport, jantina, kewarganegaraan, tarikh lahir atau umur, status perkahwinan, pekerjaan atau kelayakan pendidikan; Imej anda, melalui penggambaran video atau foto semasa acara korporat kami, atau atas permintaan permohonan pekerjaan, dll;
 • Imej anda, melalui penggambaran video atau foto semasa acara korporat kami, atau atas permintaan permohonan pekerjaan, dll;
 • Maklumat perhubungan termasuk nombor telefon, nombor faks, nombor telefon bimbit, alamat pos dan e-mel;
 • Maklumat berkaitan dengan CIP Catalyst, CIP 500, Insentif Cukai Pelabur Budiman, Program Latih & Kembang ("Produk kami") yang telah anda mohon, yang membolehkan kami memproses permohonan anda dengan lebih baik;

Maklumat yang dikumpulkan semasa anda mengunjungi laman web kami seperti alamat IP, perisian pelayar web dan maklumat lain yang dikumpulkan secara automatik mengenai lawatan anda;

Maklumat lain yang dikumpulkan dari semasa ke semasa yang berkaitan dengan perkhidmatan, transaksi, tinjauan, soal selidik atau komunikasi dengan kami.

Bagaimana Kami Mengumpulkan

Kami mengumpulkan maklumat peribadi anda secara langsung dan tidak langsung dari anda melalui:

 • Borang pengambilan pekerja
 • Borang permohonan untuk Produk kami;
 • Untuk individu, dari majikan atau pekerja anda apabila anda, wakil sah anda, atau penyedia perkhidmatan menghantar kami borang yang lengkap melalui pelbagai cara, termasuk dalam talian dan salinan cetak fizikal di tempat awam atau di mana-mana premis kami;
 • Sumber pihak ketiga seperti agensi rujukan kredit, agensi pencegahan penipuan, agensi pelaporan biro kredit, dan sumber maklumat yang tersedia untuk umum bagi pemohon Produk kami;
 • komunikasi lisan dan bertulis dengan kami dan / atau ejen sah kami;
 • Sumber lain yang boleh kami akses.

Semua maklumat yang diminta dalam borang kami wajib diberikan kecuali dinyatakan sebaliknya. Sekiranya anda gagal memberikan maklumat kepada kami, kami mungkin tidak dapat memproses permintaan / permohonan anda.

Tujuan Yang Kami Gunakan Data Peribadi Anda

Tujuan data peribadi anda dikumpulkan dan diproses seterusnya bergantung kepada sifat hubungan anda dengan kami. Tujuan utama, di mana kami memproses data anda, kebanyakannya adalah untuk tujuan pengambilan pekerja/peserta dan Produk. Oleh itu, maklumat yang anda berikan adalah penting bagi kami untuk memahami kedudukan anda dan untuk membolehkan kami memprosesnya, dengan itu mempertimbangkannya dengan tepat.

Pendedahan Data Peribadi Anda

Dalam menggunakan data peribadi anda, kami mungkin mendedahkannya kepada pihak ketiga (dalam atau luar Malaysia) untuk tujuan pemprosesan. Yakinlah bahawa pendedahan data peribadi anda hanya akan didedahkan seperti yang diperlukan di bawah undang-undang atau berdasarkan hubungan kontrak yang relevan untuk penyedia perkhidmatan pihak ketiga di mana mereka akan terikat dengan kewajipan ketidakdedahan.

Anda dengan ini mengakui kemungkinan pendedahan dan pemindahan ini dan oleh itu membenarkan kami untuk menyampaikan data peribadi anda kepada pihak ketiga dan penasihat / wakilnya.

Kami juga boleh mendedahkan data peribadi anda berkaitan dengan penguatkuasaan undang-undang, pencegahan atau penyiasatan penipuan, atau tindakan undang-undang lain; seperti yang diizinkan atau diperlukan oleh undang-undang atau peraturan, atau jika kami menganggap wajar untuk melindungi diri kami, pelabur kami atau orang awam secara keseluruhan.

Bagaimana Kami Melindungi Data Peribadi Anda

Dalam menjaga keselamatan data peribadi anda dengan kami, kami memastikan bahawa sistem kawalan keselamatan yang mencukupi dengan kombinasi kawalan akses fizikal dan elektronik, teknologi firewall dan langkah keselamatan lain yang wajar digunakan untuk menjaga kerahsiaan dan keselamatan data peribadi anda. Kami memerlukan tahap keselamatan yang sama dari kontraktor, ejen atau perkhidmatan luaran pihak ketiga kami selain daripada memaksakan kewajipan tanpa pendedahan kepada mereka sebagai sebahagian daripada tanggungjawab kontrak mereka dengan kami.

Meskipun kami berusaha sedaya upaya untuk memastikan bahawa privasi semua maklumat dijaga dengan selamat, tidak ada penghantaran data yang dihantarkan melalui Internet yang dapat dijamin sepenuhnya terlindung dan terjaga. Oleh itu, kami tidak menggalakkan anda menghantar maklumat yang tidak disulitkan (unencrypted) kepada kami melalui Internet kerana kami tidak dapat menjamin privasi atau keselamatan yang sama, kecuali dinyatakan sebaliknya. Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau kerugian yang mungkin anda alami, sama ada secara langsung atau tidak langsung, hasil daripada maklumat tersebut dicuri, dirosakkan, disalin, disalahgunakan atau dicabuli.

Laman Web Kami

Kami telah memberikan anda pautan ke laman web lain untuk kemudahan dan maklumat anda. Laman web lain dikendalikan oleh pihak ketiga dengan pernyataan privasi mereka sendiri, yang sangat kami syorkan agar anda menyemaknya semasa melayari laman web mereka. Kami tidak mempunyai kawalan terhadap sifat, kandungan dan ketersediaan laman web tersebut.

Sekiranya anda memilih untuk mengakses laman web pihak ketiga yang dihubungkan ke laman web kami, anda boleh melakukannya atas risiko anda sendiri dan tertakluk kepada syarat perkhidmatan atau dasar privasi (jika ada) yang berkaitan dengan laman web pihak ketiga tersebut. Kami tidak bertanggungjawab mengenai bagaimana syarikat atau organisasi lain mengumpulkan, menggunakan, mendedahkan atau melindungi maklumat yang mungkin anda berikan kepada mereka.

Hak Anda

Maklumat yang kami kumpulkan dari anda adalah penting untuk kami melaksanakan perkhidmatan yang telah digariskan dalam Dasar Privasi ini. Anda berhak meminta kami untuk menghadkan pendedahan atau penggunaan maklumat peribadi anda dengan menghubungi kami di maklumat hubungan di bawah. Walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa had ini tidak merangkumi pemprosesan data peribadi wajib.

Anda berhak untuk meminta akses dan memperbetulkan data peribadi anda yang kami miliki dengan menulis terus kepada kami di alamat yang dinyatakan di bawah ini untuk:

 • Meminta salinan maklumat peribadi yang kami simpan mengenai anda; dan
 • minta untuk membetulkan atau mengemas kini maklumat peribadi anda.

Harap ambil perhatian bahawa setelah menerima permintaan bertulis anda dan tertakluk kepada kami untuk mengenal pasti anda sebagai subjek data yang betul atau pemohon yang diberi kuasa, kami mungkin akan:

 • Mengenakan bayaran yuran untuk memproses permintaan anda untuk akses atau pembetulan; atau
 • Mematuhi atau menolak permintaan anda untuk mengakses atau membetulkan maklumat peribadi anda. Pemberitahuan penolakan tersebut dan alasan di baliknya akan diberikan kepada anda.

Untuk sebarang pertanyaan atau aduan atau untuk meminta akses dan / atau pembetulan data peribadi atau berkaitan dengan Dasar Privasi ini atau yang berkaitan dengan penggunaan data peribadi anda oleh kami, anda boleh menghubungi kami melalui maklumat hubungan berikut :

Alamat Surat Menyurat:
Cradle Fund Sdn Bhd
Level 20, Sunway Putra Tower
100 Jalan Putra
50350 Kuala Lumpur

No Faks: 03 – 4045 8611

Harap maklum bahawa sekiranya tidak ada pemberitahuan atau permintaan bertulis daripada anda, anda telah menyetujui pemprosesan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi anda dengan cara, tahap dan dalam ruang lingkup Dasar Privasi ini.

Kemas kini Dasar Privasi ini

Dasar Privasi ini mungkin disemak semula dari semasa ke semasa tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kami akan memberi notis mengenai penyemakan tersebut di laman web kami atau melalui kaedah lain yang sesuai. Sebarang semakan terhadap Dasar Privasi ini akan berkuatkuasa setelah penerbitannya di laman web kami.

Oleh itu, anda digalakkan untuk memeriksa versi terkini Dasar Privasi setiap kali anda melayari laman web kami untuk mengetahui apa-apa kemas kini atau perubahan.

Sekiranya anda tidak bersetuju dengan perkara di atas, sila hubungi kami di maklumat hubungan yang dinyatakan di atas.

Dikemas kini pada 29th Februari 2016.