CIP Ignite

ADAKAH ANDA LAYAK?

Sdn Bhd (termasuk syarikat keluaran sampingan Universiti dan Institut Penyelidikan serta PKS)

Pendapatan tidak melebihi RM5 juta (sejak permulaan)

51% saham dimiliki oleh Warganegara Malaysia

Minimum 2 pengarah (sekurang-kurangnya salah seorang pengarah merupakan Warganegara Malaysia)

Modal berbayar minimum
RM10,000

Memiliki hak harta intelek (termasuk syarikat keluaran sampingan Universiti & Institut Penyelidikan)

Bukan anak syarikat dan tidak dimiliki oleh syarikat lain yang memegang 25% atau lebih pegangan saham di dalam syarikat

MOHON SINI
Mengenai

CIP IGNITE

CIP IGNITE adalah program pembiayaan yang menawarkan geran bersyarat dan bantuan nilai tambah sehingga RM500,000 untuk syarikat pemula (startup companies) berasaskan teknologi, PKS tempatan atau syarikat terbitan (spinoff companies) daripada Universiti dan Institut Penyelidikan.CIP IGNITE (i) direka khas untuk syarikat teknologi tinggi di Tingkat Kesediaan Teknologi (TRL) 5 hingga 7

MENGAPA ANDA HARUS MEMOHON CIP IGNITE (i):
- Untuk pengesahan produk
- Untuk memajukan prototaip yang disahkan serta menjadikan servis atau produk akhir yang boleh dipasarkan
- Untuk penyempurnaan prototaipCIP IGNITE (ii) direka khas untuk syarikat bukan teknologi tinggi di Tingkat Kesediaan Teknologi (TRL) 8 hingga 9

Mana-mana syarikat yang ingin memohon CIP IGNITE (ii) WAJIB memiliki produk yang disahkan pasaran melalui para pelanggan yang sudah membayar.

MENGAPA ANDA HARUS MEMOHON CIP IGNITE (ii):
- Untuk pengkomersialan produk


Apa itu Deep Tech?

Ketahui lebih lanjut mengenai definisi teknologi mendalam kami di SINI


Tahap TRL yang manakah saya kini?

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL) berdasarkan TRL yang digunakan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
Klik di sini untuk mengetahui TRL mana anda berada.


Program mana yang sesuai dengan anda?

Cradle menawarkan program pembiayaan untuk menyokong syarikat teknologi inovatif peringkat awal. Klik di sini untuk mengetahui program mana yang paling sesuai untuk anda

MASIH TERDAPAT PERTANYAAN?

ENG  |   BM
Who can apply for CIP IGNITE (i)?
Siapakah yang boleh memohon CIP IGNITE (i)?

Deep tech companies at Technology Readiness Level (TRL) 5 to 7 for validation, conversion and refinement of products.

Syarikat-syarikat teknologi tinggi (Deep Tech) pada Tahap Kesediaan Teknologi (TRL) 5 ke 7 untuk pengesahan, penukaran dan perbaikan produk.

Who can apply for CIP IGNITE (ii)?
Siapakah boleh memohon untuk CIP IGNITE (ii)?
  • Must have market validated product via paying customer.
  • Non-deep tech companies at Technology Readiness Level (TRL) 8 to 9 for product commercialisation.
  • Mesti mempunyai produk yang telah disahkan pasaran melalui pelanggan berbayar.
  • Syarikat-syarikat bukan teknologi tinggi (Non – Deep Tech) pada Tahap Kesediaan Teknologi (TRL) 8 ke 9 untuk pengkomersialan produk.
How long is the application cycle of CIP Ignite?
Berapa lamakah kitaran permohonan CIP Ignite?

From pitching stage to approval stage will take around two (2) to three (3) months.

Dari peringkat pembentangan ringkas niaga (pitch) hingglah kepada peringkat kelulusan akan mengambil masa sekitar dua (2) hingga tiga (3) bulan.

How long is the funding period of CIP Ignite?
Berapa lamakah tempoh pembiayaan CIP Ignite?

It will take between twelve (12) up to eighteen (18) months.

Ia akan mengambil masa antara dua belas (12) sehingga lapan belas (18) bulan.

Can we be a part of the audience of another company’s pitching session?
Bolehkah kami jadi sebahagian audiens sesi ‘pitch’ syarikat lain?

No. All pitching session will be done as ‘Closed Session’.

Tidak. Semua sesi ‘pitch’ akan dilaksanakan secara tertutup.

How will the funds be disbursed?
Bagaimanakah pembiayaan akan dibayar?

Funds will be disbursed through one-time advance to kick-start the fund. The following/rest will be on reimbursement and direct payment basis.

Dana akan dibayar melalui pendahuluan kadar sekali untuk memulakan pembiayaan. Pembayaran berikutnya/selebihnya adalah berdasarkan kaedah pembayaran balik dan pembayaran terus.

Do we need to own the IP?
Adakah kami perlu miliki IP?

Yes. The company must own the IP and/or have the rights to the IP.

Ya. Syarikat hendaklah memiliki IP dan / atau mempunyai hak kepada IP.

Will Cradle take ownership of the IP or company, in exchange for the funding?
Adakah Cradle akan memegang pemilikan IP atau syarikat, sebagai pertukaran kepada pembiayaan?

No.

Tidak.

Can we apply as individual, enterprise, or PLT?
Bolehkah kami memohon sebagai individu, enterprise, atau PLT?

No. Only Sdn Bhd may apply.

Tidak. Hanya syarikat Sdn Bhd boleh memohon.

Would my product/service need solid traction (quantity of listing/users) before submitting the application?
Adakah produk/perkhidmatan saya memerlukan traksi (kuantiti penyenaraian/pengguna) sebelum mengemukakan permohonan?

CIP IGNITE (i)
Not necessary but it will strengthen your application.

CIP IGNITE (ii)
Yes. You must have validated product via paying customers

CIP IGNITE (i)
Tidak perlu tetapi ia akan mengukuhkan permohonan anda.

CIP IGNITE (ii)
Ya. Anda mesti mempunyai produk yang telah disahkan (divalidasi) melalui adanya/kewujudan pelanggan yang membayar

Will my concept/idea be leaked upon submitting my application?
Adakah konsep saya / idea dibocorkan atas menyerahkan permohonan saya?

No. Your concept/idea will be kept as private and confidential.

Tidak. Konsep/idea anda akan disimpan sebagai sulit dan rahsia.

MAKLUMAT LANJUT
SILA HUBUNGI
EMAIL KAMI enquiries@cradle.com.my